A+ A A-

Perhloretilen

Perhloretilen (tetrahloroetilen) je organska bezbojna tečnost koja se najčešće koristi za hemijsko čišćenje. Takođe se često upotrebljava kao rastvarač. Pakovan je u bačve od 23 i 330 kg.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: tetrahloroetilen, etilen tetrahlorid, PCE
 • Hill formula: C2Cl4
 • Hemijska formula: Cl2CCCl2
 • Tarifni broj: 2903 23 00 00
 • EC broj: 204-825-9
 • EC indeks broj: 602-028-00-4
 • CAS broj: 127-18-4
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): tečnost
 • Boja: bezbojan
 • Miris: slično etrima
 • Sadržaj: > 99 %
 • Tačka ključanja: 121,4 °C
 • Tačka topljenja/smrzavanja: -22 °C
 • Napon pare: 25 hPa, na 25 °C
 • Molarna masa: ~165.85 g/mol
 • Relativna gustina: 1.62, na 20 °C
 • Rastvorljivost: u vodi: 150 mg/l, na 25 °C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): log Pow: 2.53 na 20 °C
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H315: Izaziva iritaciju kože.
  H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži.
  H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu.
  H351: Sumnja se da izaziva rak.
  H411: Otrovno za vodene organizme uz dugotrajna dejstva.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  P281 Upotrebiti odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu.
  P273 Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu.
  P308 + P313 U slučaju izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti pomoć lekara.

 • Reč upozorenja:

  UPOZORENJE

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Italija
 • Pakovanje: Bure od 330 kg / kanta od 23 kg
Više iz ove kategorije « Kolofonijum Cink oksid »

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.