A+ A A-

Vodonik peroksid

Vodonik peroksid je tečno jedinjenje vodonika i kiseonika. Ova neorganska hemikalija se najčešće koristi za izbeljivanje, a na lageru se nalazi u dve koncentracije: 35 % i 50 %. Pakovan je u kontejnere od 1.100 kg i 1.150 kg, a vodonik peroksid 35 % je pakovan i u balone od 65 kg.

Dodatne informacije

 • Informacije o proizvodu

 • Sinonimi: hidrogen peroksid, perhidrol
 • Hemijska formula: H2O2
 • Tarifni broj: 2847 00 00 00
 • EC broj: 231-765-0
 • EC indeks broj: 008-003-00-9
 • CAS broj: 7722-84-1
 • Hemijska i fizička svojstva

 • Izgled (oblik): tečnost
 • Boja: bezbojan
 • Miris: opor
 • pH: 2,02 (H2O2 50 %)
 • Sadržaj: 35%, 50%
 • Tačka ključanja: 108 °C (H2O2 35 %)
 • Tačka topljenja/smrzavanja: -33 °C (H2O2 35 % )
 • Napon pare: 1 mbar (H2O2 50 %), na 30 °C
 • Relativna gustina: 1,1
 • Viskozitet: 1.07 mPa.s (H2O2 50 %), na 20 °C
 • Particioni koeficijent (n-oktanol/voda): log Pow: -1.57
 • Bezbednosne informacije po GHS

 • Obaveštenja o opasnosti:

  H302 Štetno ako se proguta.
  H315 Nadražuje kožu.
  H318 Izaziva teška oštećenja očiju.
  H335 Može nadražiti sistem za disanje.

 • Obaveštenja o merama predostrožnosti:

  Prevencija:
  P280: Nosite zaštitu za oči.
  P261: Izbegavajte da udišete prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/ sprej.

  Reakcija:
  P305+ P351+ P338: Ukoliko je dospeo u oči: dobro isprite sa vodom nekoliko minuta.
  Skinite kontaktna sočiva ukoliko ih imate i ukoliko je to lako uraditi i nastavite sa ispiranjem.
  P302+P352: Ukoliko je na koži: oprati dobro sa dosta vode i sapuna.
  P301+P312: Ako se proguta: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara, ukoliko se ne osećate dobro.

 • Reč upozorenja:

  OPASNOST

 • Piktogrami opasnosti:

 • Poreklo: Holandija
 • Pakovanje: Kontejneri od 1100 kg / 1150 kg

Kontakt

TEHNO-CHEM D.O.O.
Cvijićeva 87
11 108 Beograd
Srbija

Tel/Fax:
+ 381 11 2080 092
+ 381 11 2083 747

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNO-CHEM D.O.O. 2013. © Sva prava zadržana.